informatie voor bedrijven ⟩
Logo foodfirst
.juridische.

privacy & cookie

Privacy- en cookiestatement FoodFirst Network

 

Dit privacy- en cookiestatement (gezamenlijk “Privacybeleid”) beschrijft welke persoonsgegevens FFN verwerkt voor welke doelen. FFN is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Food First Network B.V., gevestigd te (3992 DC) Houten, aan de Voorveste 5, ingeschreven onder KvK nummer 67336841en verwerkingsverantwoordelijke onder dit Privacybeleid.

 

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect kan worden geïdentificeerd. De in dit Privacybeleid gebruikte hoofdletters verwijzen naar gedefinieerde begrippen in de Algemene Voorwaarden van FFN. Achtereenvolgens komen in dit Privacybeleid de volgende onderwerpen aan de orde.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt FFN?
 2. Voor welke doelen verzamelt FFN persoonsgegevens?
 3. Hoe verzamelt FFN persoonsgegevens?
 4. Hoe lang bewaart FFN persoonsgegevens?
 5. Met welke derden deelt FFN persoonsgegevens?
 6. Cookies
 7. Beveiliging
 8. Rechten van Gebruikers
 9. Verwerking persoonsgegevens buiten de EU
 10. Diversen

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van Gebruikers

Contactgegevens: FFN verwerkt de persoonsgegevens die Gebruikers opgeven als zij registreren voor een Membership, bestaande uit e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, geboortedatum en geslacht. Verstrekking van contactgegevensis een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Bij de registratieprocedure is het nadrukkelijk niet verplicht voor de gebruiker om informatie te verstekken ten aanzien van zijn/of haar algemene gezondheidssituatie. De gebruiker verstrekt deze alle informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig.

 

Betaalgegevens: FFN laat – via Buckaroo als de partij die namens haar de betalingen regelt –   informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

 

Informatie die door Gebruikers zelf op de Website wordt gepost: FFN kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. FFN mag deze informatie tonen op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten. Wanneer FFN letterlijke quotes van Gebruikers publiceert, verkrijgt zij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van Gebruikers.

 

Informatie over de opgevraagde Content: FFN kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van het Account van een Gebruiker.

 

Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienst: FFN kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

 

Informatie over de app(s) van FFN: Bij gebruik van de app(s) van FFN op een mobiel Apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat Apparaat worden vastgelegd. FFN kan ook het gebruikte type Apparaat vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem. FFN kan daarnaast vastleggen hoe de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload.

 

Informatie over reacties op e-mails: Als FFN e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

 

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk, beschikbaar voorjaar 2018.

2. Voor welke doelengebruiken wij persoonsgegevens

Om de Dienst te kunnen bieden: FFN gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

 

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.

 

Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: FFN kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account van een Gebruiker, om op basis daarvan de Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.

 

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: FFN gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

 

Om misbruik tegen te gaan: FFN verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienst ook om misbruik van de Dienst en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

 

Voor marktonderzoek: FFN kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. FFN kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

 

Voor marketing doeleinden: FFN kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden.

 

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan FFN persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als FFN op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

 

Gebruiker heeft het recht eenmaal gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór intrekking daarvan.

 

3. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens

Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker, als hij / zij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van FFN, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met FFN, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst. Ook bevat de Dienst van FFN een optie, waarbij de Gebruiker zijn of haar voorkeuren kan aangeven – door het zogenaamde “care profiel filter” – die rekening houden met specifieke wensen van de Gebruiker, omtrent o.a. (het bereiden van) voeding, maar ook beweging.

 

Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de Website bezoeken, en Gebruikers hebben met hun Account toegang tot de Content. FFN maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website. Aan de hand van het Account kan FFN bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Account wordt bekeken.

  

Van en voor derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan FFN bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+. FFN kan ook informatie ontvangen van partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de Dienst zorgen. Onder speciale voorwaarden kan FFN gegevens verstrekken aan autoriteiten/derden, als FFN hiertoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter. In sommige gevallen als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit noodzakelijk is om schade en/of misbruik te voorkomen ter bescherming FFN en/of Gebruikers.

 

4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? FFN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verzameld. Dit betekent dat FFN persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een Membership verwijdert hetzij na 24 maanden na beëindiging van het Membership, indien Gebruiker gedurende deze periode geen enkel gebruik meer van de Dienst heeft gemaakt, hetzij na 24 maanden na laatste gebruik van de Dienst.

 

5. Met wie delen wij persoonsgegevens

Met (andere) leveranciers van FFN: FFN zal persoonsgegevens – in beginsel - niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren. Dit zijn payment-facilitator Buckaroo en (direct)marketing bedrijven, die een - directe of indirecte - bijdrage kunnen leveren aan het gerechtvaardigde belang van FFN tot het uitbouwen of onderhouden van het aantal Gebruikers. FNN legt haar verplichtingen met betrekking tot beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens op aan de derden die zij betrekt in de uitvoering van haar Dienst. Het is derden dan ook niet toegestaan persoonsgegevens van Gebruikers voor eigen doeleinden te gebruiken.

 

Met de autoriteiten: in uitzonderlijke gevallen kan FFN gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als FFN daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

 

Links naar websites van derden: De Website kan links naar andere websites bevatten. Het staat de Gebruiker vrij de websites behorende bij deze links te bezoeken, maar FFN draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.


6. Cookies

Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die door de Website kunnen worden geplaatst op de Apparaten waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van de Website (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan de Website worden uitgelezen. Voor zover FFN met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.

 

Welke cookies gebruikt FFN: FFN plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij/zij opnieuw moet inloggen in zijn Account. Daarnaast maakt FFN gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses omtrent het gebruik van de Website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die FFN inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de Website. Deze inzichten helpen FFN bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de Website, door FFN. FFN vraagt Gebruikers om akkoord voor het gebruik van haar cookies op de Website.

 

Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, en worden door derde partijen op uw computer of andere Apparaten opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die op de Website kunnen worden aangeboden om de Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

 

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de Website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Website geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of de Dienst.

 

7. Beveiliging van informatie

FFN handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers en bezoekers van de Website dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Indien zich onverhoopt een inbreuk voordoet op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, die een hoog privacy risico met zich meebrengt, stelt FFN Gebruikers, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging hiervan op de hoogte.

 

8. De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun persoonsgegevens

Gebruikers hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Inzage- FFN zal op verzoek aan Gebruiker een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die FNN van Gebruiker onder zich heeft en Gebruiker kan controleren of deze gegevens rechtmatig worden verwerkt.
 • Rectificatie- Gebruiker kan FFN verzoeken persoonsgegevens die niet correct of accuraat zijn te corrigeren. FFN behoudt zich het recht voor in sommige gevallen de juistheid van de opnieuw verstrekte persoonsgegevens te verifiëren.
 • Gegevenswissing- (“recht op vergetelheid”). Gebruiker kan FFN verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te wissen wanneer de verwerking daarvan niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt. Gebruiker heeft ook het recht om tot gegevenswissing te verzoeken bij gegrond bezwaar tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer FFN de persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt, of wanneer FFN verplicht is de persoonsgegevens te wissen in op grond van de wet. Wanneer FFN niet instemt met een verzoek tot gegevenswissing, zal zij de reden hiertoe motiveren.
 • Bezwaar– Een Gebruiker kan bezwaar maken tegen het verwerken van zijn / haar persoonsgegevens wanneer FFN de verwerking van persoonsgegevens baseert op de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen. Wanneer Gebruiker in zo’n geval bezwaar maakt, staakt FFN in principe de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, tenzij een belang kan aanvoeren dat zwaarder weegt dan het belang van Gebruiker.
 • Beperking van verwerking – Gebruiker kan verzoeken tot beperking van verwerking van zijn / haar persoonsgegevens wanneer hij / zij onder meer de juistheid daarvan betwist, of deze gegevens niet meer nodig zijn voor het beoogde doel, maar zich verzet tegen het wissen daarvan.
 • Overdraagbaarheid(dataportabiliteit) – Onder bepaalde omstandigheden heeft de Gebruiker het recht op overdracht van zijn / haar persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Dit is het geval wanneer betreffende verwerking plaatsvindt op basis van (expliciete) toestemming van de Gebruiker en deze plaatsvindt via een geautomatiseerd procedé.

 

Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming via fg@firstfoodnetwork.nl.

 

9. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

Sommige derden die FFN betrekt in de uitvoering van haar Dienst (artikel 5) maken gebruik van servers in de Verenigde Staten. Dit betekent dat zij persoonsgegevens van Gebruikers doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). FFN vereist van deze derden dat zij dezelfde regels voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de EER volgen bij doorgifte van persoonsgegevens naar en verwerking in landen buiten de EER. 

 

10. Diversen

Contact opnemen: Vragen over dit Privacybeleid of over de wijze waarop FFN persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de functionaris gegevensbescherming via fg@foodfirstnetwork.nl.

 

Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

FFN behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Gebruiker dient dit Privacybeleid dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van dit Privacybeleid kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

 

Klacht bij AP

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens door FFN.Desalniettemin hoopt FFN dat wanneer Gebruiker een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door FFN, Gebruiker FFN de kans wil geven om hiernaar te luisteren en de klacht te verhelpen. FFN nodigt Gebruikers uit eventuele klachten kenbaar te maken aan de Klantenservice zoals hierboven aangegeven, waarna FFN contact zal opnemen met Gebruiker, zo mogelijk binnen 24 uur na melding.

 

 

Houten, 18-12-2018.

Laden...
x
Word lid! klik hier
Meld je nu aan voor de FoodFirst nieuwsbrief
Schrijf je in en we houden je op de hoogte van ons laatste nieuws. Bovendien ontvang je nu direct drie gratis recepten!