informatie voor bedrijven ⟩
Logo foodfirst
.juridische.

privacy & cookie

Privacy- en cookiestatement FoodFirst Network (14112017)

Klik hier om te downloaden

 

1. Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door FFN, en beschrijft welke persoonsgegevens FFN verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden. De in dit privacy- en cookiestatement genoemde gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.

Middels de Dienst van FFN kan de Gebruiker, via diverse Apparaten, audiovisueel materiaal, zoals foodclips, medische films, sportcontent, yoga films, geschreven artikelen en foto’s e.d. afnemen, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikers – en leveringsvoorwaarden van FFN. FFN is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de Website en de Dienst.

 

FFN hecht grootte waarde aan de zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens. Dit uiteraard binnen het in Nederland en Europa gegevens wettelijk kader betreffende registratie, gebruik en opslag. In onderstaande artikelen geven wij transparantie betreffende hoe FFN en haar partners omgaan met de door u aan ons toevertrouwde informatie.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt FFN gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens van de Dienst gebruik maken en bij elk contact tussen FFN en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden en te kunnen factureren middels onze payment partner Buckaroo, om de Dienst te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

FFN heeft een registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m00005434.

 

2. Definities

Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de inlogcode, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt.

 

Apparaten: De apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.

 

Content: Audiovisueel materiaal, foodclips, medische films, sportcontent, yoga films, geschreven artikelen en foto’s e.d.

 

Dienst: De service van FFN die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te  kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden FFN.

 

Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van FFN.

 

Privacy- en cookiestatement: Het onderhavige privacy- en cookiestatement van FFN.

 

FFN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, FOODFIRST NETWORK B.V. statutair gevestigd Houten. ( KVK nummer 67336841 )

 

Website: De Website van de Dienst van FFN: te vinden op www.foodfirstnetwork.nl en members.foodfirstnetwork.nl

 

 

3. Hoe verzamelen wij informatie

FFN verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren, FFN registreert en verkrijgt (via derden) uitsluitend de volgende gegevens:

  • IP adres

  • persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, email, geboortedatum, content voorkeur, etc.

  • financiële gegevens zoals bank of credit card informatie


  • door gebruikers zelf gegenereerde informatie (reacties en/of vragen)


  • welke content/recepten/informatie wordt opgevraagd


  • algemene informatie over het gebruik van het FFN platform


  • gebruik van de FFN app(-s) en social media

       

Ook bevat de dienst van FFN een optie, waarbij de gebruiker zijn of haar voorkeuren kan aangeven – middels het zogenaamde “care profiel filter” – die rekening houden met specifieke wensen van de gebruiker, omtrent o.a. (het bereiden van) voeding, maar ook beweging. De door de gebruiker, op eigen initiatief, optioneel verstrekte gegevens, in verband met deze voorkeuren worden nadrukkelijk en uitsluitend gebruikt voor de gidsfunctie van de dienst. Deze gegevens, in afwijking op, de hierboven vermelde gegevens van de Gebruiker, zullen door FFN op geen enkele wijze – direct of indirect - worden gebruikt.

 

Waarom verzamelen we gegevens?


Om u beter van dienst te kunnen zijn, betalingen en informatie/klachten uitwisseling te kunnen realiseren. Hierdoor kunnen we zorgdragen voor een goede werking en continue verbetering van onze diensten.

 

De volgende zaken worden onder meer hierdoor mogelijk gemaakt:


Het aanbieden van diensten FFN platform (web / app), profielopbouw gebruiker,
 relevant persoonsgebonden advies, klanten- en betalingsverkeer, alle gerelateerde diensten, communicatie tussen FFN en gebruikers, producten en diensten van FFN en van haar Native Partners. De Native Partners van FFN zijn ondernemingen, die zich willen associëren met de dienst van FFN, omdat zij geloven in de missie van ons bedrijf, en FFN door middel van het leveren van producten , diensten of een financiële bijdrage, ondersteunen bij het realiseren van deze missie.

 

Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker om van de Dienst gebruik te maken, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van FFN, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met FFN, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst.

 

Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de Website bezoeken, en Gebruikers hebben met hun Account toegang tot de Content. FFN maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website. Aan de hand van het Account kan FFN bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Account wordt bekeken.

 

Voor FFN: om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker middels een membership aan te maken. De gegevens die Gebruiker hierbij verstrekt (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, geboortedatum en geslacht) worden door FFN bewaard.

 

Van en voor derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan FFN bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+. FFN kan ook informatie ontvangen van partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de Dienst zorgen. Onder speciale voorwaarden kan FFN gegevens verstrekken aan autoriteiten / derden, als FFN hiertoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter. In sommige gevallen als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit noodzakelijk is om schade en/of misbruik te voorkomen ter bescherming FFN en/of gebruikers.

 

4. Cookies

Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die door de Website kunnen worden geplaatst op de computer of andere Apparaten van Gebruiker waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van de Website (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de Website worden uitgelezen. Voor zover FFN met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

 

Welke cookies gebruikt FFN: FFN plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Account. Daarnaast maakt FFN gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses, omtrent het gebruik van de Website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die FFN inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de Website. Deze inzichten helpen FFN bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de Website, door FFN.

 

Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, en worden door derde partijen op uw computer of andere Apparaten opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die op de Website kunnen worden aangeboden om de Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

 

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de Website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Website geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of de Dienst.

 

5. Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

FFN verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

 

Contactgegevens en Account: FFN bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich middels het FFN membership registreren voor een membership (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, geboortedatum en geslacht) primair ten behoeve van de uitvoering van haar bedrijf maar ook voor activiteiten, zoals een promotionele actie, en nieuwsbrieven. Laatstgenoemde –secundaire - activiteiten zijn “per mission based”, hetgeen betekent dat zij op zichzelf staan en dus op individuele basis kunnen worden uitgevoerd, gericht op bestaande als ook voormalige gebruikers van de dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Bij de registratieprocedure is het nadrukkelijk niet verplicht voor de gebruiker om informatie te verstekken ten aanzien van zijn/of haar algemene gezondheidssituatie. De gebruiker verstrekt deze informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig (zie artikel 3). Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door FFN aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen) binnen de dienst van FNN. Ten aanzien van deze specifieke informatie zal FFN strikte geheimhouding betrachten, jegens enige derde(n).

 

Betaalgegevens: FFN laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt –   informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

 

Informatie die door Gebruikers zelf op de Website wordt gepost: FFN kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. FFN mag deze informatie tonen op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten.

 

Informatie over de opgevraagde Content: FFN kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van het Account van een Gebruiker.

 

Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienst: FFN kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

 

Informatie over de app(s) van FFN: Bij gebruik van de app(s) van FFN op een mobiel Apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat Apparaat worden vastgelegd. FFN kan ook het gebruikte type Apparaat vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem. FFN kan daarnaast vastleggen hoe de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload.

 

Informatie over reacties op e-mails: Als FFN e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

 

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk, beschikbaar voorjaar 2018.

 

6. Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienst te kunnen bieden: FFN gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum) om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

 

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.

 

Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: FFN kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account van een Gebruiker, om op basis daarvan de Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.

 

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: FFN gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

 

Om misbruik tegen te gaan: FFN verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienst ook om misbruik van de Dienst en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

 

Voor marktonderzoek: FFN kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. FFN kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

 

Voor marketing doeleinden: FFN kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat FFN hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

 

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op FFN rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

 

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan FFN gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als FFN op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

 

7. Met wie delen wij deze informatie

Met (andere) leveranciers van FFN: FFN zal informatie over Gebruikers – in beginsel - niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren, zoals: thans haar payment-facilitator en (direct)marketing bedrijven, die een – directe of indirecte - bijdrage kunnen leveren aan het uitbouwen of onderhouden van het aantal gebruikers van haar dienst. FNN zal de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk betrachten ten aanzien van de door de gebruiker verstrekte gegevens, en zal de eventuele derden – voor hun mogelijke gebruik - geheimhouding opleggen.

 

Met de autoriteiten en anderen: in uitzonderlijke gevallen kan FFN gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als FFN daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

 

8. De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door FFN verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van FFN via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op www.foodfirstnetwork/contact. De klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier op de Website.

 

9. Personen jonger dan 16 jaar

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit privacy- en cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen. FFN raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige Gebruiker of gebruiker maakt van de Dienst en om dergelijke Gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy- en cookiestatement.

 

10. Beveiliging van informatie

FFN handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

11. Links naar websites van derden

De Website kan links naar andere websites bevatten. FFN kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

 

12. Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop FFN gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de klantenservice van FFN. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op www.foodfirstnetwork/contact. De klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier op de Website.

 

13. Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

FFN behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Gebruiker dient dit privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

 

Houten, 25-10-2017.

Laden...
x
Word lid! klik hier
Meld je nu aan voor de FoodFirst nieuwsbrief
Schrijf je in en we houden je op de hoogte van ons laatste nieuws. Bovendien ontvang je nu direct drie gratis recepten!